Scope 10 keuring

INSTALLATIETECHNIEK VAATSTRA VOERT SCOPE 10 / NTA 8220: 2017 INSPECTIES UIT

Eind 2017 is de NTA 8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico” operationeel geworden. De NTA 8220 is ontwikkeld door inspecteurs en verzekeraars als beoordelingsmethode voor het risico op brand door elektrische materieel als ontstekingsbron.

Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.

WAT HOUDT EEN BRANDRISICO-INSPECTIE SCIOS SCOPE 10 IN?

Installatietechniek Vaatstra inspecteert uw installaties in risicovolle ruimten, machines en schakel en – verdeelinrichtingen conform de NTA 8220  methodiek.

De beoordeling bestaat uit:

• Een uitgebreide visuele inspectie, er worden foto’s gemaakt van risicovolle situaties

• Diverse metingen, testen en steekproeven

• Infraroodopnames (d.m.v. een warmtebeeldcamera) van de elektrotechnische installatie om de temperatuur te controleren en hotspots te constateren. De beoordeling van de gemeten temperatuur zal volgens de NPR8040-1 uitgevoerd worden.

WIE MAG EEN INSPECTIE UITVOEREN?

Een inspectie mag alleen uitgevoerd worden door minimaal een Scope 10 inspecteur. Deze persoon heeft kennis van minimaal elektrotechniek op niveau 3, en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie en is een inspecteur laagspanning scope 8 en 10, hij hanteert praktische inspectiemethodieken en draagt zorg voor een juiste rapportage.

MEETRESULTATEN

De resultaten / meetwaarden worden vastgelegd in een inspectierapport. Het inspectierapport toont de eventuele gebreken en aanbevelingen op uw installatie. De geconstateerde afwijkingen worden beoordeeld met een urgentieniveau.

Na uitvoering van de eventuele herstelwerkzaamheden ontvangt u een goedkeuringsrapport waarmee u kunt aantonen dat uw elektrische installatie conform de NTA8220 norm geïnspecteerd is.

BINNEN WELK TERMIJN (NIEUWE) INSPECTIE?

De elektrotechnische installatie moet tenminste één keer per 5 jaar, of vaker als dat volgens een risico-inventarisatie wordt verlangd, gecontroleerd worden door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Tijdens de herkeuring controleert het keuringsbedrijf of de elektrische installatie nog aan de norm voldoet.

MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op met onze inspecteur Jaap Guikema op 050 301 28 32  en vraag vrijblijvend een prijsopgave aan.

Meer weten? Vraag een offerte aan