INSTALLATIETECHNIEK VAATSTRA VOERT NEN3140 INSPECTIES UIT

Inspectie voor bestaande elektrische installaties

De NEN 3140 Inspectie heeft als doel een veilige woon- en werkomgeving te creëren en te behouden. Als eigenaar bent u hier primair verantwoordelijk voor. Om aan te tonen dat u aan de eisen voldoet is een regelmatige inspectie noodzakelijk. De NEN 3140 Inspectie toetst conform wettelijke eisen.

WAAROM EEN NEN3140 INSPECTIE?
Voor bestaande laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze norm stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van elektrische installaties. De eigenaar en/of gebruiker dient de vaste elektrische installaties regelmatig te laten inspecteren. Ook kan een verzekeraar in een clausule opnemen dat de verzekerde zijn elektrische installatie conform de NEN1010/ NEN3140 moet laten inspecteren.
Voorwaarden:
1. De vaste installatie moet functioneren onder de omstandigheden waarvoor het is ontworpen
2. De vaste installatie dient te voldoen aan de normen die zijn gehanteerd bij opzet en bouw van de installatie
3. Gebreken en defecten worden opgespoord en vastgelegd
4. Punten 1 t/m 3 bepalen staat van onderhoud en daarmee veiligheid van de installatie

WAT HOUDT EEN INSPECTIE IN?
De inspectie is gericht op het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie.
De oorzaken zijn vaak klein:
1. overbelasting van de installatie (bijvoorbeeld te zwaar gekozen beveiligen)
2. vuil en vocht bij schakelkasten, en andere installatie delen
3. defect aardlekschakelaars
4. defecte contactstoppen en wandcontactdozen
5. losse contacten of kabels

De inspecteur beoordeelt de installatie van verdelers t/m de wandcontactdozen waarbij geconstateerde gebreken worden genoteerd.
Een inspectie bestaat uit:
1. Controle van de installatietekeningen, indien aanwezig
2. Visuele inspectie van de vaste installaties
3. Diverse metingen: isolatieweerstand, weerstand beschermingsleiding, belasting stromen, impedantie foutstroom, aanspreekstroom aardlekbeveiliging, aanspreektijd van de aardlekbeveiliging
4. Rapportage

WAAROM RAPPORTEREN
1. een goed onderbouwd oordeel over de installatie
2. vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties
3. een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid
4. een reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken
5. bepalen van de inspectiefrequentie

BINNEN WELK TERMIJN (NIEUWE) INSPECTIE?
Een vaste elektrische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Dit varieert van 1 x per jaar in een risicovolle en vochtige (industriële) omgeving tot 1 x per 5 jaar in een woon- en kantooromgeving. Een praktisch puntensysteem binnen de NEN 3140 geeft aan hoe vaak uw specifieke installatie(s) moet worden nagekeken.

GOEDKEURINGSRAPPORT
Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden ontvangt u een goedkeuringsrapport waarmee u kunt aantonen dat uw elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.

WIE MAG HET UITVOEREN?
Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwaam persoon ( VP nen3140.) Deze persoon heeft kennis van minimaal elektrotechniek op niveau 3, en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie en is een inspecteur laagspanning scope 8, hij hanteert praktische inspectiemethodieken en draagt zorg voor een juiste rapportage.

Meer informatie