Inspecties en keuringen

Aan elektrische installaties worden veiligheidsnormen gesteld door de overheid en door verzekeraars. Deze normen zorgen ervoor dat elektrische installaties en apparaten veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een periodieke keuring aan bestaande elektrische laagspanningsinstallaties. De inspectie is gericht op het veilig gebruiken van de elektrische installaties. Door deze periodieke keuring uit te laten voeren:

 • Voldoe je aan de Arbowetgeving
 • Laat je zien dat een veilige werkomgeving prioriteit heeft
 • Minimaliseer je het risico op incidenten

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten zijn daarbij: brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veelvoorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, kortsluiting en zelfs explosiegevaar. De oorzaken zijn vaak maar klein:

 • Overbelasting van de installatie
 • Vuil en vocht
 • Defecte aardlekschakelaars
 • Defecte contactstoppen en wandcontactdozen
 • Losse contacten of kabels

Tijdens de NEN 3140 keuring beoordeelt de inspecteur de installatie van de verdelers tot de wandcontactdozen. Een inspectie bestaat uit:

 • Controle van de installatietekeningen, indien aanwezig
 • Visuele inspectie van de groepenkast(en) en vaste installaties
 • Diverse metingen in de groepenkast(en) en wandcontactdozen
 • Rapportage

 

In een NEN 3140 rapportage staat een goed onderbouwd oordeel over de installatie. Het eventuele reparatieadvies wordt in de rapportage opgenomen evenals de geadviseerde inspectiefrequentie en een oordeel over de toe- of afname van de veiligheid.
Als er reparaties uitgevoerd moeten worden, kunnen we de installatie na de reparaties opnieuw keuren. Je ontvangt dan een goedkeuringsrapport. Als wij de reparaties zelf uitvoeren, is een herinspectie op locatie niet nodig.

 

In een NEN 3140 rapportage staat een goed onderbouwd oordeel over de installatie. Het eventuele reparatieadvies wordt in de rapportage opgenomen evenals de geadviseerde inspectiefrequentie en een oordeel over de toe- of afname van de veiligheid.
Als er reparaties uitgevoerd moeten worden, kunnen we de installatie na de reparaties opnieuw keuren. Je ontvangt dan een goedkeuringsrapport. Als wij de reparaties zelf uitvoeren, is een herinspectie op locatie niet nodig.

 

Is NEN 3140 verplicht?

In tegenstelling tot sommige andere keuringen, is de NEN 3140 keuring niet wettelijk verplicht om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. Wel moeten werkgevers vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke NEN 3140 keuring is een goed middel om de veiligheid te garanderen. In sommige gevallen nemen verzekeraars in de clausule op dat de verzekerde de elektrische installaties conform NEN 3140 moet laten inspecteren.

Laat je elektrische installaties NEN 3140 keuren! Minimaliseer risico’s en maximaliseer veiligheid.

Wat is Scope 10?

Scope 10 is een periodieke keuring aan bestaande elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur. Het is een inspectie die de brandveiligheid van de elektrische installaties in kaart brengt. Dit is waar de Scope 10 keuring zich onderscheidt van de NEN 3140. Door deze periodieke keuring uit te laten voeren:

 • Voldoe je aan de eisen vanuit veel verzekeraars
 • Zorg je voor een veilige werkomgeving voor medewerkers, klanten en jezelf
 • Minimaliseer je kans op brandgevaar

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten zijn daarbij: brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veelvoorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, kortsluiting en zelfs explosiegevaar. De oorzaken zijn vaak maar klein:

 • Overbelasting van de installatie
 • Vuil en vocht
 • Defecte aardlekschakelaars
 • Defecte contactstoppen en wandcontactdozen
 • Losse contacten of kabels

Tijdens de NEN 3140 keuring beoordeelt de inspecteur de installatie van de verdelers tot de wandcontactdozen. Een inspectie bestaat uit:

 • Controle van de installatietekeningen, indien aanwezig
 • Visuele inspectie van de groepenkast(en) en vaste installaties
 • Diverse metingen in de groepenkast(en) en wandcontactdozen
 • Rapportage

 

In een Scope 10 rapportage wordt een goed onderbouwd oordeel over de brandveiligheid van de elektrische installaties opgenomen. Ook het eventuele reparatieadvies wordt in deze rapportage opgenomen.
Na de inspectie dienen eventuele gebreken te worden hersteld. In veel gevallen kunnen de elektromonteurs van Vaatstra dit voor je uitvoeren. Als dat het geval is, hoeft er geen herinspectie plaats te vinden. Je ontvangt dan de herstelverklaring.

Er zijn twee urgentieniveaus te onderscheiden tijdens een Scope 10 inspectie:
Bij niveau 1 is het brandgevaar zodanig dat het direct moet worden opgelost.
Bij niveau 2 is het brandgevaar zodanig dat het niet direct gevaar oplevert, maar wel binnen een periode van drie maanden moet worden opgelost. Na deze drie maanden komt de inspecteur opnieuw langs om de herkeuring uit te voeren en de inspectie af te melden.

 

In een NEN 3140 rapportage staat een goed onderbouwd oordeel over de installatie. Het eventuele reparatieadvies wordt in de rapportage opgenomen evenals de geadviseerde inspectiefrequentie en een oordeel over de toe- of afname van de veiligheid.
Als er reparaties uitgevoerd moeten worden, kunnen we de installatie na de reparaties opnieuw keuren. Je ontvangt dan een goedkeuringsrapport. Als wij de reparaties zelf uitvoeren, is een herinspectie op locatie niet nodig.

 

Is Scope 10 verplicht?

Net als NEN 3140 is de Scope 10 niet wettelijk verplicht om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. Maar veel verzekeraars stellen de Scope 10 keuring als verplichting om een brandverzekering af te kunnen sluiten. Als de elektrische installatie niet volgens de Scope 10 normen is gekeurd, kan de verzekering bepalen dat er niets vergoed wordt.

Laat je elektrische installatie Scope 10 keuren! Minimaliseer brandrisico’s en maximaliseer de veiligheid.

Wat is Scope 12?

De SCIOS Scope 12 inspectie is een keuring voor de zonnestroom installatie (zonnepanelen) van bedrijven en woningen. Hoewel een Scope 12 keuring niet wettelijk verplicht is, stellen veel verzekeraars dit wel als eis bij het afsluiten van een brandverzekering. Bij een SCIOS Scope 12 keuring beoordeelt een inspecteur de hele PV-installatie(van zonnepaneel tot uw hoofdaansluiting) op het brandrisico en de elektrische veiligheid. De elektrakeuring wordt uitgevoerd volgens de normen van onder andere de NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439-1 en de NEN-EN-IEC 62446-1, tevens wordt de installatie thermografisch bekeken met een warmtebeeldcamera. Door deze elektrakeuring uit te laten voeren:

 • Voldoe je aan de eisen vanuit veel verzekeraars
 • Zorg je voor een veilige werkomgeving voor medewerkers, klanten en jezelf
 • Minimaliseer je kans op brandgevaar

De scope 12 inspectie kent een onderscheid in een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en een Periodieke Inspecties (PI). De werkzaamheden van de inspecties verschillen. Bij de EBI wordt een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden. De EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant. Tijdens de PI wordt vooral de toestand van de installatie beoordeeld.

Naast de controle op de technische staat van de installatie zit in deze inspectie ook een risicocomponent met de controle op voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dakmaterialen, de connectoren e.d.

Wat er wordt gecontroleerd op een rijtje:

 • Controle zonnepanelen, omvormer, onderconstructie en de aansluiting in de meterkast waarop de installatie is aangesloten
 • Opsporing van isolatiefouten door de isolatieweerstanden te meten
 • Detectie van brandgevaar en oververhitting
 • Meetgegevens controleren met de testcondities van de zonnepanelenDe Scope 12 keuring wordt uitgevoerd door inspectiebedrijven met een geldig SCIOS certificaat dat is uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI). Een CI staat onder controle van de Raad voor Accreditatie. Ook inspectiebedrijven die een geldige certificatieovereenkomst met een CI hebben, mogen de inspecties uitvoeren.

Het inspectiebedrijf rapporteert aan de opdrachtgever over de inspectie conform de afspraken in het inspectieplan. De opzet en indeling van het inspectierapport dient aantoonbaar en herleidbaar te zijn met het inspectieplan. De documenten worden digitaal aangeleverd in PDF formaat. 

Voor de frequentie van de inspectie geldt als algemene regel: een termijn voor de inspectie is leidend wanneer deze is opgenomen in een overeenkomst die betrekking heeft op de zonnestroominstallatie.

Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn:

 • verzekeringspolis;
 • huurcontract.


Als er geen termijn voor de frequentie van de inspectie is vastgelegd in een overeenkomst, dan bedraagt de inspectietermijn 5 jaar.

Is de Scope 12 verplicht?

Net als NEN 3140 en de Scope 10 is de Scope 12 niet wettelijk verplicht om de veiligheid van zonnestroom installaties te waarborgen. Maar veel verzekeraars stellen de Scope 12 keuring als verplichting om een brandverzekering af te kunnen sluiten. Als de zonnestroom installatie niet volgens de Scope 12 normen is gekeurd, kan de verzekering bepalen dat er een lager bedrag of zelfs niets vergoed wordt. 

Laat je PV-installaties Scope 12 keuren! Minimaliseer risico’s en maximaliseer veiligheid.